středa 8. března 2017

Antrakogram

antrakogram [řec.], biol. preparát k mikrotech. studiím, při jehož zhotoveni byla pletiva organismu zuhelnéna. V.t. spodogram.

Děnisov

Děnisov [-ňi-] Andrej Ivanovič, *1906, sov. právník; obor teorie státu a práva, prof. univ. v Moskvě, předseda Vše-svaz. spol. pro kult. styky se zahr. (1948 až 1956), předseda práv. komise při radě min. SSSR (1956 - 62). Hl. spisy; Demokracie, Předmět a metoda teorie státu a práva.

úterý 7. března 2017

Dietrichová

Dietrichová [dý-] Marlene, * 1910, něm., pak amer. film. herečka a šansoniérka, od 1930 v USA. V 30. letech vytvořila typ svůdné ženy, především ve filmech von Sternberga (Modrý anděl, Maroko, Plavovlasá Venuše, Šanghajský expres, Žena a tatrman). Pak role v spol. komediích (Anděl, Pokušení), v 60. letech dram. role (Norimberský soud).

Brates

Brates [-Š], jezero v Rumunsku při ústi Prutu do Dunaje, 21 km2. Vzniklo přehrazením toku nánosy řek v souto-kové oblasti.

Abaja

Abaja [-bá-], sladkovodní jezero v sev. Etiopii, v Etiopském příkopu, 1268 m n.m., 1256 km2, hloubka až 13 m. Rybolov.

Bednář Alfonz

Bednář Alfonz, * 1914, sl. prozaik, film. scenárista, překl. z angl. a amer. liter. (Hemingway, Mark Twain, Shaw, Faulkner). Autor próz o Sl. nár. povstání (Skleněný vrch, Hodiny a minuty). Vnitřní protikladnost vesnice 20. let zachytil v románě Hromový zub. Další romány: Balkón bol privysoko, Za hrst' drobných. Napsal též cestopis Grécke zátišie a několik film. scénářů (Slnko v sieti. Organ, Tri dcéry, Penelopa). Z.um. (1964); l.s.c. (1967).

Aatípyrin

aatípyrin [-ty-rín, řec.], heterocyklická slouč., hořká kryst. látka. Antipyre-tikurn a analgetikum.

Dohoda

Dohoda [fr. entente, porozuměni], Troj-dohoda. za 1. svět. války také Čtyř-dohoda nebo Velká pětka - pův. název pro systém spojeneckých smluv uzavřených proti Trojspolku. V těchto seskupeních se vyhrotilo rozdělení im-per. států do dvou protichůdných mocenských bloků. Zákl. složkami

pondělí 6. března 2017

Cěrrik

Cěrrik [ce-], m. ve stř. Albánii, na r. Shkumbi, 8000 obyv. Zpracování ropy. Cerritová [čeří-] Fany, 1817 — 1909, it. balerína; jedna z nejproslulejších tanečnic druhé pol. 19. století.

Ccb’-si

Ccb’-si, asi 1835 — 1908, čin. císařovna — vdova; regentka 1862 — 73, 1875 až 1889 a 1898 — 1908; prosazovala reakčni a proticizineckou politiku.

Z Dubé

z Dubé, staroč. šlechtický rod. připomínaný od konce 13.st., vlastníci statky při dolní Sázavě. Ondřej z D. (asi 1320 až 1412), nejvyšši sudí a znalec Č. zemského práva, autor Práv zemských českých ; Václav z D. (t 1420), zemský' správce a velitel vojsk Zikmunda Lucemburského.

Dimitrij

Dimitrij [dl-] Ivanovič, 1581-1591, následník rus. trůnu, syn Ivana IV. Hrozného; záhadně zemřel, pol. feudá-lové pak vydávali za něho své agenty. V.t. Lžiéimitrij I. a II.

Duša Ferdiš

Duša Ferdiš, 1888 — 1958, č. malíř sociálního expresionismu, keramik, grafik (dřevořezy Chudí a poníženi, Peklo práce) a ilustrátor (Bezruč, Čapek, Komenský).

Důlní větry

důlní větry, směs atmosférického vzduchu s plyny vyskytujícími se v dolech, jednak uvolněním v důsledku hor. prací (např. methan, oxid uhelnatý.

neděle 5. března 2017

Cabera Havel

Cabera Havel, asi 1490— asi 1545, č. utrakvista. Po počátečním sblížení s Iu-terstvím se obracel proti vlivům něm. reformace; 1524 ideový vůdce převratu \ Praze. 1529 vypovězen ze země.

Cylindr

cylindr [lat. < řec.j, válec - předmět válcového tvaru; pánský klobouk různých birev i výšky, užívaný špan. módou v 15.st.. od pol. 19.st. jako součást fraku.

Bruxelles

Bruxelles [brisel] viz Brusel.

Drbohlavová Jana

Drbohlavová Jana, *1940, č. tf^nč hub; 2. anat. pulpa, substatda n\e-dullaris, buněčná, popř. řídká vazivová tkáň uvnitř některých orgánů, např. zubů, kostí, vlasů, ledvin, sleziny.

Cavalcanti

Cavalcanti [ka-kanty] Guido, asi 1255 až 1300, it. básník, Florentan. Nej-význ. básník školy dolce stil nuovo (sladkého nového stylu); rozvíjel pojetí lásky a ženy jako symbolu ušlechtilosti ducha. Překládán Vrchlickým. Cavalieri [ka-ljé-] Emilio del, asi 1550 až 1602, it. skladatel; působil ve Florencii ve službách Medicejských ; přední tvůrce monodíe.

Če-fíaag

Če-fíaag, provincie v jv. Číně u Výcho-dočín. moře, 101 800 km2, 30 mil. obyv.. provinční m. Chang-čou. Sub-trop. zeměd., zvi. chov bource morušového, čajovníku, juty. Prům. hed-vábnický.

sobota 4. března 2017

Durban

Durban [derben], přístavní m. v Jiho-afr. řep. v Natalu u Ind. oceánu, 843 300 obyv. Prům. locfarský. stroj., barev a laků, mydlářský, sirkařský, text., chem., potr., ropy. Dop. křižovatka. Muzea, galerie, knihovny; univ. (zal. 1960), technika.

Capote

Capote [kepouty] Truman, *1924, pův. jm. T. Streckfus Persons, amer, prozaik; osobitý lyrik v prózách, líčících hrdiny stojící na okraji společnosti (Strom noci, Luční harfa, Snídaně u Tiffanyho).

Aplanospora

aplanospora [řec.], nepohyblivá spora nižších rostlin.

Bangkok

Bangkok, Krungthep — hl.m. Thajska na ř. Menam, 2 mil. obyv. Hosp. nej-význ. m. Thajska s prům. potr.. dřevozpracujícím, hedvábnickým, pap., stroj., chem., sklář., um. řemesel. Dop. křižovatka. Dvě univ. (zal. 1917,1933). Hist. a kult. památky. Tur. ruch. Ilustrace str. 170.

Bulharský film

bulharský film, 1915 vznikl první hraný film Bulhar je galantní. Do zestátnění bulh. kinematografie (1948) patřily

Didoové

Didoové [dy-], vi.jm. Cezi — národnost v Dagestánské ASSR: řeč patři do dagestánské skupiny kavkazských jazyků.

pátek 3. března 2017

F. M. Brokof

F. M. Brokof, Mouřenín z průčelí Morzin-ského paláce, detail

Diktatura

diktatura [lat.], způsob uskutečňování moci ve státě. Vyjadřuje především třídní podstatu každé polit. moci. fakt, že v každé spol. politicky vládne třída, v jejíž rukách je rozhodující ekon. moc; v druhé řadě se d. týká způsobu realizace polit, moci (diktátorský režim, diktátorské metody). Protože každý stát je nakonec d. jedné vládnoucí třídy, může být tato moc uskutečňována různými formami, např. vláda může být realizována burž. v monarchii nebo v rep., v podobě otevřené d. fašist. typu nebo pomocí parlamentní burž. dem. Změna formy (režimu) vlády nemění její podstatu, např. burž. dem. forma nemění podstatu státu jako d. burž. Dějiny znají otrokářskou, feudální, burž. a proletářskou d. Přitom d. vykořisťovatelských tříd se zásadně liší od d. proletariátu, neboť se zakládá na vládě menšiny nad většinou, zatím co d. proletariátu představuje vládu naprosté většiny pracujících nad zbytky vykořisťovatelských tříd. D. jako forma vlády, charakterizovaná přímým používáním ozbrojené síly, se hist. projevuje jako moc, zaměřená na realizaci rev. úkolů a uskutečňovaná představiteli pokrokových tříd (jakobínská diktatura, diktatura proletariátu po VŘSR), anebo jako reakční, kontrarevoluční d., zaměřená na potlačení rev. a uskutečňovaná reprezentanty reakčních tříd (Cavaig-nakova d. ve Francii 1848, Thiersova d. potlačující Pařížskou komunu 1871, fašistické d. v Německu, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Chile aj.). Podstatu d. třídy nemění ani to, je-li představována skupinou osob (oligarchie) nebo jednotlivcem (osobní d., režim osobní moci). Burž. zpravidla zakrývá svou d. formální dem., vydávanou za vládu lidu. D. proletariátu je demokratická vůči děl. třídě a jejím spojencům a diktátorská vůči vykořis-ťovatelským třídám. Uskutečňuje se ve svazku děl. třídy a pracujících mas za vedoucí úlohy děl. třídy a její strany. Po úplném vítězství socialismu přestává sociál, stát z hlediska vnitřního vývoje určité země plnit úkoly diktatury proletariátu a přeměňuje se ve všelidový stát. V.t. diktatura buržoazie: diktatura proletariátu. diktatura buržoazie, polit, panství třídy kapitalistů, systém polit, potlačování pracujících v kap. spol. Hosp. základem d. b. je kap. soukromé vlastnictví výr. prostředků a na něm založené výr. vztahy, upevňující vykořisťování většiny obyv. kapitalisty. D. b. vzniká v důsledku burž. rev. a má buď kompromisní charakter, zachovávajíc v podobě konstituční monarchie některé přežitky feud., nebo se uskutečňuje jako víceméně úplná moc buržoazie a vystupuje v podobé dem. republiky Vcelku se d. b. liší od diktatury dříve vládnoucích tříd (otrokářů, feudálů) tím, že je zahalena do různých dem. forem, což odpovídá kap. výr. vztahům, při nichž dělník je formálně svobodný. V těchto podmínkách vystupuje d. b. jako burž. demokracie. Po nástupu imper. a zvi. v soudobém období státně monopolistického kap. dochází k důležitým změnám v celé soustavě d. b., jež odrážejí zužováni její sociální základny. Imper. se snaží nahradit demokracii oligarchií a v souč. době se oligarchický ráz d. b. projevuje jako tendence zúžit okruh vládnoucí elity. Monopolistický kapitál, jenž zaujal klíčové pozice v hosp. rozvinutých kap. zemích, nastolil diktaturu nad společností státně monopolistického kapitalismu. Konkrétním projevem d. b. je polit, režim, tj. úhrn postupů a metod, prostřednictvím nichž uskutečňuje burž. své polit, panství. V závislosti na poměru třídních sil je tento režim více nebo méně reakčni. Zvláštnosti d. b. v souč. době vyplývají z toho, že imper. je nucen se přizpůsobovat novým podmínkám boje se socialismem, novým formám boje pracujících. Odtud snaha používat maskování, hledat nové polit, formy a nové teorie (např. teorie difúze moci). Tam, kde burž. není s to zachovat svou moc pomocí burž. demokracie, nastoluje otevřenou teroristickou diktaturu fašist. nebo fašizu-jídho typu.

Bonifác

Bonifác [-ny-], 675 — 754, vl.jm. Win-frid, anglosaský mnich; od 716 kř. misie u Frísů, Durynků a Hesenců, 722 jej jmenoval papež biskupem, 732 arcibiskupem a 738 legátem pro Germánii; nově tam organizoval církev (biskupství v Salcburku, Řezně, Pasově, Wůrzburgu); zabit za misie u Frísů; kanonizován.

Aargau

Aargau [ár-], fr. Argovie - kantoři v sev. Švýcarsku, při ústi Aary do Rýna, 1404 km2, 443 900 obyv., kantonální m. Aarau.

Bloch Ernst

Bloch Ernst, 1880 — 1959, amer. skladatel, usilující o nár. žid. hudbu. Autor vokální symfonie Izrael, rapsódie pro violoncello a orchestr Schelomo, oper (Macbeth), sborových žalmu a jiných děl.

čtvrtek 2. března 2017

Adenovirus

adenovirus [řec. + lat.], stř. velký virus, množící se v jádrech napadených buněk. Obsahuje DNK. Známé jsou adenoviry lidské, zvířecí a ptačí. Vyvolává záněty sliznic, hl. nosohltanu a spojivek. Vzácně působí i žaludeční a střevní poruchy.

Delimitace

delimitace [lat.J, vymezení, vytyčeni;

Dolní Kalifornie jih

Dolní Kalifornie jih, špan. Baja California Territorio Sur — teritorium v Mexiku na J Kalifornského poloostrova, 73 677 km2, 128 000 obyv., hl.m. La Paz. Hornaté, málo rozvinuté území.

Castellum

castellum [ka-. lat.] viz limes. Castelnuovo-Tedesco [ka-nvó-sko] Mario, 1895 — 1968, it. skladatel. Autor oper (Mandragora, Kupec benátský), bibl. oratorií (Ruth, Jonah), předeher k Shakespearovým hrám, kantát scénické a film. hudby.

Armádé od 1918

armádé od 1918, za 2.svět. války velel 62. armádě, která se proslavila ve stalingradskč bitvě; 1960 — 61 vrchní velitel sov. pozemních vojsk, 1960 — 64 náměstek min. obrany SSSR; 1961-71 náčelník Obč. obrany SSSR, od 1972 gen. inspektor min. obrany SSSR. Od 1961 člen ÚV KSSS. Hrdina Sov. svazu (1944, 1945).

Diazotypie

diazotypie [dy-, řec.], ozalidový tisk, nesprávně světlotisk — těch. rozmnožování plánů, výkresů ap., využívající citlivosti tzv. diazoslouč. na světlo. Citlivé slouč. jsou naneseny na papír, který je osvětlen přes předlohu. Po působení např. par čpavku vznikne azobarvivo, a tím kopie předlohy.

středa 1. března 2017

Ostatní polit

ostatní polit, strany 13,3 27 10,4 17 10,1 18 4,3 6

Botyrometr

botyrometr [řec ], tukoměr — přistroj k stanovení tuku v potravinách; kalibrovaný v procentech tuku; užívá se v mlékařstvi, máslařství a v sýrařství. Butzer [buc-] Martin, 1491 —1551, něm. protestantský reformátor; představitel radikálních homončm. m. kruhů; pův. dominikán, 1518 se připojil k Luthe-rovi, 1521 ve spojení s Huttenem a Sickingenem; 1523—49 spolu s Ca-pitém v čele reformace ve Štrasburku; ovlivnil Kalvína. Po svém vypovězení působil jako prof. v Cambridgi buvol, Buhalus — rod přežvýkavých sudokopytníků z čeledi turovitých. Jsou známy 3 druhy s řadou forem. NejznámějŠi je b. indický. Bubalus

Dašnací

Dašnací, Dašnakcutjun - arménská burž. nacionalistická strana 1890 až 1921.

Polit

polit, strana v Č. sociál, řep., uznávající vedoucí úlohu KSČ, součást NF ČSSR Tiskový orgán Svobodné slovo. Byla zal 1897 pod názvem Č. strana nár. sociální za podpory mladoč. strany jako strana maloburž. proti soc. dem. 1918 přijala název Č. s. s. Zakl. a předseda Klofáč, tiskový orgán České slovo. 1926 přijala název Čs. strana nár. sociál. 1938 vstoupila do Strany nár jednoty. 1945 znovu obnovena jako strana NF Postupně v ni však převládly sily. které z ní učinily hl. oporu boje proti politice KSČ. Po únoru 1948 strana obrozena v čele s min. Šlechtou a min. Neumanem a přejmenována na Čs. stranu sociál. Od 1968 předsedou strany B. Kučera. Československá tabáková režie, ústřední úřad burž. ČSR; spravoval monopolně veškeré továrny na tabák a také nákup a prodej tabáku. Podléhal min. financí.

Český hudební fond

Český hudební fond, ČHF — instituce, jejímž posláním je podpora tvůrčích pracovníků v oboru hudby; svou činnost zahájil 1954. Má hud. archív, půjčovnu, tvůrčí kluby, uděluje pod-